Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bemiddeling
Rome van Dichtbij is slechts bemiddelaar tussen de klanten en de ondernemingen/verenigingen welke de activiteiten uitvoeren en tussen de klant en de eigenaar van appartement/B&B bij het boeken van een accommodatie.
Hierdoor kan Rome van Dichtbij niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van de diensten.

Reservering en betaling van activiteiten en accommodaties
De reservering wordt als bevestigd beschouwd nadat de klant bevestigd heeft en de eventuele gevraagde (aan)betaling heeft betaald en schriftelijk aan heeft gegeven de bevestiging per email goed ontvangen te hebben.
Het gedeeltelijke of totale bedrag moet betaald worden bij aanvang van de
activiteit en/of aankomst in de accommodatie.

Annuleringsregeling fietstours
Als een boeking wordt geannuleerd
door de klant, worden er kosten berekend volgens het onderstaande schema.
Er wordt om geen enkele reden afgeweken van deze regeling, ook niet als annulering het gevolg is van terrorisme, volksoproer of persoonlijke omstandigheden. Er wordt geen geld teruggegeven als iemand te laat arriveert voor de geboekte activiteit of als iemand een activiteit voortijdig moet onderbreken.

Wijzigingen: 
De klanten kunnen van de ene naar de andere tour overstappen tot 10 dagen voor vertrek van de tour zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Als de klant van tour wisselt binnen 10 dagen voor vertrek van de tour, dan wordt de aanbetaling van 50% ingehouden. Als de klant wisselt van datum of tour en de nieuwgekozetour meer kost dan de eerder gekozen tour, dan moet de klant het verschil in prijs betalen.

Aantal dagen voor aanvang van de
tour:

Meer dan 30 dagen: geen kosten

0 - 30 dagen: 50% annuleringskosten

Verantwoordelijkheden bij het reserveren van een fietstour
Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een tour die past bij hun capaciteiten, trainingsniveau en gezondheidstoestand; voor het arriveren op de plaats van vertrek met kleding en uitrusting die past bij het seizoen.

Gasten worden geacht de wetten en gebruiken die van kracht zijn in Italië te respecteren en de regels omtrent het milieu zoals medegedeeld door de tourleader op te volgen tijdens de tour.

Gasten worden geacht de rechten en de privacy van de andere deelnemers aan de tour te respecteren. Er kan aan een individuele deelnemer worden gevraagd de tour te verlaten, als de tourleader van mening is dat verdure deelname aan de tour schadelijk kan zijn voor de deelnemer zelf of voor het welzijn en het plezier van andere gasten.

Gasten zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van fietsen of onderdelen van fietsen tijdens de tour.

Gasten zijn niet verantwoordelijk voor breuk of wat voor schade dan ook die niet is veroorzaakt door onervarenheid van de klant.

Gasten zijn wèl verantwoordelijk voor alle schade die zij toebrengen aan hun eigen fiets of die van andere deelnemers aan de tour als deze het gevolg is van onervarenheid of nalatigheid.

'Topbike Rental & Tours' welke de fietstours uitvoeren is niet aansprakelijk voor verwondingen of schade aan persoonlijke eigendommen als gevolg van: fysieke inspanning waar de gast niet op is voorbereid; natuurrampen; consumptie van alcoholische dranken;volksoproer; terrorisme;het stukgaan van de uitrusting; de toereikendheid van medische zorg als die geregeld wordt.

Annuleringsregeling accommodaties
Als u door bemiddeling van Rome van Dichtbij een accommodatie boekt dan verklaard u zich akkoord met de schriftelijk overeengekomen reserverings- en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de gekozen accommodatie.
De reservering is bindend vanaf het moment dat de aanbetaling is betaald.
Rome van Dichtbij is gerechtigd de reservering, zonder opgaaf van redenen, te annuleren binnen 3 werkdagen na de boeking.
Accommodaties kunnen per email gereserveerd worden.

Van aanvraag tot reservering
De klant ontvangt zo spoedig mogelijk na de verstuurde aanvraag een antwoord via de mail waarna er over kan worden gegaan tot reservering.
Er wordt een aanbetaling gevraagd en de resterende betaling geschiedt ter plaatse in contant of credit kaart bij aankomst in de accommodatie.
Op de bevestiging is het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatste te vinden.

Bevestiging accommodaties
De klant ontvangt zo spoedig mogelijk na reservering de bevestiging via email.
De bevestiging geldt als betaalbewijs en vermeldt de relevante informatie en de eventuele, al eerder gecomuniceerde, bijkomende kosten als eindschoonmaak en toeristenbelasting.
Bij de bevestiging is een eventuele routebeschrijving naar de accommodatie gevoegd, het adres en het telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatsten.

Verantwoordelijkheden bij het reserveren van een accommodatie
Borgsom: Bij het huren van een appartement ka er spraken zijn van een eventuele borgsom. In de bevestiging zal de hoogte van de eventuele borgsom vermeldt worden. De borgsom dient op het moment van aankomst voldaan te worden aan de eigenaar of contactpersoon ter plekke. De gedeponeerde borgsom wordt, onder inhouding van de eventuele kosten van schade in/aan de woning, bij vertrek aan de huurder terugbetaald.
Maximaal aantal personen en huisdieren:
In de bevestiging wordt het maximaal aantal personen dat in de gereserveerde kamer/appartement mag overnachten vermeldt. Overschrijding van dit maximum aantal personen kan leiden tot ontbinding van de reserveringsovereenkomst.
b. Huisdieren mogen, al dan niet tegen vergoeding, slechts worden meegenomen indien dit in de bevestiging, op aanvraag, specifiek wordt vermeld.
Gebruik van de woning, schade:
a. De huurder en de medehuurders dienen de gehuurde woning/kamer met de nodige zorg te gebruiken en overlast aan de omgeving dient vermeden te worden.
b. Indien zulks, naar het oordeel van de eigenaar dan wel de contactpersoon ter plekke niet gebeurt, zijn deze gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat huurder en medehuurders het appartement/de kamer verlaten. Een
dergelijke maatregel wordt niet genomen, dan nadat de huurder en/of zijn medehuurders door de eigenaar, dan wel de contactpersoon ter plekke, gemaand zijn zich overeenkomstig het in lid a. gestelde te gedragen.
c. Indien om de hierboven gemelde reden de huurovereenkomst teniet gedaan moet worden, kan huurder geen aanspraak op restitutie van het huurbedrag doen gelden.
d. De huurder verplicht zich alle door hem of zijn medehuurders aangerichte schade aan/in de vakantiewoning terstond te melden en te vergoeden. 

Klachten accommodaties
Rome van Dichtbij draagt zorg voor een zo precies mogelijke beschrijving van de accommodaties zoals die is op het moment van publicatie. Modificaties aan de accommodaties, welke sindsdien door de eigenaar zijn aangebracht kunnen leiden tot een gewijzigde situatie. Voor zover dit aan Rome van Dichtbij bekend is, zal de gewijzigde situatie aan de huurder worden meegedeeld en worden de wijzigingen op de website aangepast.

Eventuele klachten
m.b.t. de gereserveerde accommodatie dienen binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode gemeld te worden aan de eigenaar van de accommodatie dan wel de contactpersoon ter plekke. Zij zullen al het mogelijke doen de klacht op korte termijn te verhelpen. Mocht dit echter niet tot het gewenste resultaat leiden, dan dient de huurder dit aan Rome van Dichtbij te melden.


Aansprakelijkheid
Rome van Dichtbij en/of de verenigingen/ondernemingen welke de activiteiten uitvoeren zijn niet
aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan door deelnemers/gasten meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.
Rome van Dichtbij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder of zijn bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de gehuurde accommodatie. Tevens kan Rome van Dichtbij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijke situaties buiten het gehuurde. Op verzoek zal Rome van Dichtbij zich inspannen de evt. overlast te (laten) verminderen. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden. 
 

Geschillen
Op alle geschillen die niet worden verduidelijkt door deze site is de Italiaanse wetgeving van toepassing zoals geformuleerd in de wet 'DL 111' van 17/3/1995, conform de EU-regeling 314/1990 en wet nr.1084 van 27/12/1977. Alle geschillen vallen onder de jurisdictie van het Gerechtshof van Rome aangezien de activiteiten/accommodaties zich in Rome bevinden/plaats vinden.

Privacy
Rome van Dichtbij respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.
Rome van Dichtbij behoudt zich het recht voor om deze privacy voorwaarden aan te passen, indien wijzigingen in de Europese wetgeving of rechtspraak daartoe aanleiding geven.